משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

משרד עורך דין צוואות ירושות עודד פרץ עוסק בדיני צוואות וירושות, עריכת צוואות, חלוקת עיזבונות. משרד עו"ד ירושות צוואות עודד פרץ משתדל לפעול בדרך מוסכמת ותוך מניעת סכסוכים. משרד עורכי דין צוואות ירושות עודד פרץ מעניק ייעוץ משפטי לגבי נושאי צוואה וירושה, תוך השמת דגש על חיסכון מירבי במיסים. לעורך דין צוואות ירושה עודד פרץ ניסיון בעריכת צוואות והוצאתן לפועל. 

עורך דין ירושה צוואה עודד פרץ עוסק בהגשת התנגדות לקיום צוואות והתנגדות למתן צו ירושה, בייצוג משפטי ובמתן יעוץ משפטי לגבי נושאי צוואות וירושות.  לא מומלץ לעשות צוואה ולטפל בנושאי ירושה ללא סיועו של עורך דין ירושה צוואה בקיא בחוק הירושה, התשכ"ה-1965 ובפסקי דין בנושא צוואות וירושות.
 

חוק הירושה, התשכ"ה-1965 אומר כי בפטירתו של אדם עזבונו עובר ליורשיו. המוריש יכול להשאיר צוואה ואז רכושו יעבור לנקובים בצוואה, ככל שצוואתו תקפה וחוקית. בהיעדר צוואה, רכושו של המוריש יחולק ע"פ הקבוע בדין, ובד"כ מחצית לרעייתו ומחצית לילדיו, בחלקים שווים. החוק קובע כי ולד שנולד תוך 300 ימים מפטירת המוריש, נחשב גם כן ליורש.

צו קיום צוואה -  הרשם לענייני ירושה

המעוניינים או הנהנים ע"פ צוואה או ירושה רשאים לבקש למנות מנהל עיזבון. תפקידו של מנהל העיזבון הוא לאתר נכסים ולחלק את נכסי העיזבון.  עו"ד צוואה ירושה עודד פרץ מדגיש כי על מנת שיהיה אפשר להוריש ע"פ צוואה או ירושה, יש צורך במה שמכונה צו קיום צוואה או צו ירושה.

צו קיום צוואה או צו ירושה ניתן ע"י הרשם לענייני ירושה, ע"פ בקשה המוגשת אליו בשלושה עותקים, ע"פ תקנות הירושה. הרשם לענייני ירושה הוא אדם הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום. עו"ד ירושה צוואה עודד פרץ מבהיר כי הבקשה לצו ירושה או קיום צוואה תפורסם ברשומות ובעיתון יומי ועל מנת לאפשר התנגדויות של הציבור ושל טוענים לזכויות.

הרשם לענייני ירושה רשאי ליתן צו ירושה או צו קיום צוואה רק ככל שלא מוגשת התנגדות - תקנה 23 לתקנות הירושה. צו הירושה בעצם מצהיר על זהות היורשים ועל חלקם היחסי בעיזבון של המוריש או המנוח. צו קיום הצוואה מצהיר ואומר שהצוואה היא צוואה תקפה וחוקית.

עורך דין ירושות וצוואות עודד פרץ מדגיש כי לבקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה יש לצרף מסמכים:
  • צוואה במקור, תעודת פטירה, הודעה ליורשים על פי דין או לזוכים ע"פ צוואה, ייפוי כוח עו"ד, אישור תשלום אגרה, אישור מרשם ארצי להעדר בקשה קודמת.
  • ככל שלא מוגשות התנגדויות, הרשם לענייני ירושה ייתן את הצו המבוקש. אם מוגשות התנגדויות לקיום הצוואה או הירושה, או אם הצוואה הייתה בע"פ או אם יש בה פגם כלשהו - העניין יועבר לבית המשפט לענייני משפחה ושם יוכרעו ההתנגדויות השונות - סעיף 67 לחוק הירושה, תקנה 21 לתקנות הירושה.
  • את הצווים הללו ניתן לתקן או לבטל אם נפלו טעויות כלשהן או נתגלו עובדות חדשות. יורש רשאי להגיש תצהיר לפיו הוא מבקש להסתלק או לוותר על עיזבונו. הודעה כזו של קטין חייבת באישורו של בית המשפט. צוואה של מוריש חי רצוי להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה מבעוד מועד.

 

עורך דין צוואות ירושות

עורך דין ירושה
עורך דין צוואות וירושות עודד פרץ מדגיש כי חוק הירושה התשכ"ה 1965 קובע ארבעה אופנים שונים לעשיית צוואה:

עו"ד צוואה ירושה עודד פרץ מסביר כי האופן הנפוץ ביותר הוא עשיית צוואה בפני שני עדים בגירים. העדים חותמים על הצוואה גם כן, ומעידים בכך כי המוריש חתם עליה מרצונו החופשי לפניהם. לעדים אילו אסור להיות הנהנים ע"פ הצוואה. המוריש יכול גם לכתוב את צוואתו בכתב ידו, וכן לצוות צוואתו בפני רשות מוסמכת. אדם שחושב בסבירות שהוא גוסס יכול לצוות צוואתו בעל-פה.

עו"ד ירושה צוואה עודד פרץ מבהיר כי צוואה אינה נחשבת לחוזה, אלא למעשה חד צדדי, ולכן המוריש תמיד רשאי לשנותה, אפילו התחייב לא לעשות כן. חרף העובדה שצוואה אינה נחשבת לחוזה, ניתן להביא לביטולה בשל עילות בגינן ניתן לבטל חוזה, לרבות הטעיה, טעות, עושק, כפייה, ניצול, השפעה בלתי הוגנת, העדר כשירות של המצווה ועוד.

פסקי דין בנושא צוואות וירושות ובנושא פרשנותו של חוק הירושה התשכ"ה 1965:

עורך דין צוואות וירושות עודד פרץ מדגיש כי בפסק הדין דנ"א 1516/95 רינה מרום בחן בית המשפט האם המצווה היה עצמאי או תלותי לגמרי באחרים. בפסק הדין שני נגד לרמר הצוואה לא קוימה שכן בזמן עריכתה המצווה היה רווי אלכוהול. בפסק הדין אהרונסון נגד אהרונסון הצוואה לא קוימה שכן המצווה היה מנותק מעצמו לחלוטין ואדיש. עורך דין ירושה וצוואה עודד פרץ מסכים עם החלטה זו.

בפסק הדין של בית המשפט העליון ע"א 5869/03 נילי חרמון נגד בנימין גולוב נקבע כי מעורבות יתר של הנהנים אפשר ותביא לביטול הצוואה בשל השפעה בלתי הוגנת. כמו חוזה, גם הוראות הצוואה חייבות להיות חוקיות וסבירות והוראה בצוואה הקובעת כי אדם יירש רק אם יתגרש או ירצח אחר, תבוטל.

מנהל עיזבון מתמנה בהסכמת הצדדים או אם נקבע על-ידי המוריש בצוואה שהשאיר. בקשה למינוי מנהל עיזבון תוגש בליווי תצהיר. סעיף 82 לחוק הירושה קובע שתפקידו של מנהל העיזבון הוא, בין היתר, לסלק את חובות העיזבון.

בית המשפט יכול לתת הוראות למנהל העיזבון, ומנהל העיזבון יכול לפנות לבית המשפט על מנת שינחה אותו. מנהל העיזבון חייב, בתוך חודשיים מיום מינויו, להגיש לבית המשפט פירוט לגבי כל נכסי העיזבון  ושל חובותיו, בתצהיר, מה שמכונה פרטת עיזבון. על החלטות הרשם לענייני ירושה אפשר לערער לבית המשפט לענייני משפחה.

משרד עורכי דין צוואות וירושות עודד פרץ מטפל בעריכת צוואות, חלוקת עזבונות, ויעוץ משפטי בנושאי צוואות וירושות.

בפסק דין שניתן בתאריך 31 ביולי 2011 בנושא צוואות וירושות עסק בית המשפט לענייני משפחה בתיק תע (ראשל"צ) 4280/08 בבקשה ובהתנגדות לקיום צוואה. המדובר היה בצוואה בעדים. ההתנגדות למתן צו קיום צוואה התבססה על הטענה לפיה המנוחה לא הייתה מסוגלת לקרוא את הצוואה בשל מחלתה, וכי הטעו ורימו אותה לחתום. בית המשפט קבע כי המנוחה הייתה אישה דעתנית שקיבלה החלטות באופן עצמאי. נדחתה ההתנגדות לצו קיום צוואה שהתבססה על סעיף 35 לחוק הירושה התשכ"ה 1965 שכן הוכח כי הזוכה על פי הצוואה לא נטל חלק בעריכתה של הצוואה. על פי הפסיקה, המונח "נטל חלק בעריכת הצוואה" מפורשת בצמצום ובאופן דווקני לאמור עצם ניסוח הצוואה ועצם כתיבתה - ע"א 576/72 שפיר נ' שפיר. ע"א 510/90 כצנשטיין נ' סידרנסקי. ע"א 2098/97 בוסקילה נגד בוסקילה. עו"ד צוואה ירושה עודד פרץ מסכים.

בית המשפט חזר על הלכת ע"א 1212/91 קרן לב"י נ' בינשטוק לפיה רצון המצווה הינו נקודת המוצא, ויש לתת לו תקף כחלק מזכות הקניין וכבוד האדם וחירותו. עורך דין צוואות וירושות עודד פרץ מסכים. לגבי עניין הראייה, בית המשפט קבע כי המנוחה הרכיבה משקפיים, וכי פנתה בזמנים הרלבנטיים לאופטומטריסט ולכן ההנחה הינה כי ראתה את הצוואה שחתמה עליה. כן נפסק כי אין כל ראייה לפיה המנוחה תומרנה לחתום על הצוואה בסוברה כי מדובר במסמך מסוג אחר. כן לא הוכחה טענת השפעה בלתי הוגנת, ואף לא פורטו הנסיבות הבאות להוכיחה לכאורה.

בפסק דין מיום 3/8/2011 בתיק תע ( בית המשפט לענייני משפחה ירושלים) 38127-02-11 ט. פ. נגד האפוטרופוס הכללי דן כב' השופט דניאל טפרברג בבקשה לקיום צוואה, ודחה את הבקשה. היועץ המשפטי לממשלה התנגד למתן צו קיום צוואה וטען כי בצוואה נפל פגם מהותי שכן כולה הודפסה ונחתמה, אך שלא בפני עדים. כידוע, חוק הירושה קובע 4 אופנים לעשיית צוואה, ואילו כאן המסמך שנחזה להיות צוואה לא נפל לגדרי אחת מארבעת האפשרויות הללו.
 
המבקשת גרסה כי כל היורשים על פי דין מסכימים לקיום הצוואה. בית המשפט קבע כי היות והמסמך אינו עונה לגדר אף אחת מאופני הצוואה האפשריים ע"פ חוק הירושה, הרי שלא ניתן לקיימה, אפילו לא בהסכמה. הומלץ למבקשת להגיש בקשה לצו ירושה, ועריכת הסכם לחלוקת העיזבון בין היורשים, חלף בקשה לצו קיום צוואה, שכן אין מדובר במסמך העולה כדי צוואה ע"פ סעיף 25 (ב) לחוק הירושה. ד"נ 40/80 קניג נגד כהן. אפילו אם הייתה מוכיחה המבקשת את המקוריות של המסמך, עדיין לא ניתן היה לקיימו כצוואה. עורכי דין צוואות עודד פרץ ושות' מסכימים.

כאמור, חוק הירושה קובע 4 אופנים לעריכתה של צוואה: בכתב יד, בשני עדים, בפני רשות או בעל פה.

סעיף 19 לחוק הירושה מפרט את צורתה של צוואה בכתב יד: תיכתב כולה בידי המצווה, תישא תאריך ותהא חתומה.

חוק הירושה אינו מגדיר את המונח "צוואה", ועו"ד צוואה עודד פרץ מדגיש כי פסיקת בתי המשפט בנושא צוואות וירושות היא שעשתה כן.

על הצוואה לכלול הוראת הנחלה, לגבי מה יעשה ברכושו של אדם לאחר מותו - ע"א 1978/05 קרביס נגד קרביס, שם נאמר כי יש להימנע ממצב בו בית המשפט ישכתב או ימציא צוואה יש מאין. ראה גם ע"א 102/80 פרוכטנבוים נגד מגן דוד אדום בישראל. ע"א 405/88 ארנסט נגד לב. בהעדר צוואה, העיזבון יחולק ע"פ דין. ע"א 7210/96 עיזבון המנוח גרינברג נגד גרינברג.

סעיף 33 לחוק הירושה עוסק בצוואה סתומה, כזו בלתי ברורה, וקובע כי בטלה צוואה שאין להבין את משמעותה. על בית המשפט להבין את הוראות הצוואה מתוכה, וללא ראיות חיצוניות. ע"א 433/88 ישפה נגד בן דב. ע"א 714/88 שנצר נגד ריבלין.

כתב היד הינו תנאי הכרחי לתקפות צוואה בכתב יד, ועל המבקש לקיים את הצוואה הנטל להוכיח כי המסמך כולו נכתב בכתב ידו של המצווה. המ"פ (חיפה) 331/94 לביא נגד לייבה.

בפסק הדין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה בנצרת מפי השופט סארי ג'יוסי בתיק ת"ע (נצרת) 1501-12/08 מ' נ' ס' מיום 7/9/2011 דן בית המשפט בבקשה לקיום צוואה, בהתנגדות לקיום צוואה, ומנגד בבקשה נגדית למתן צו ירושה, והתנגדות למתן צו ירושה.

נטען כי הצוואה אינה משקפת את רצון המנוח, שכן נערכה בעברית ולא ברוסית, שפתו של המנוח, ואין בצוואה כל אישור כי הצוואה תורגמה לשפתו וכי הבין על מה הוא חותם.

הצד השני טען כי שני עו"ד שהיו העדים לצוואה הם שתירגמו למנוח את הצוואה מעברית לרוסית, וכי זה הבין לפיכך על מה הוא חותם, וכי הצוואה הינה צוואה כשרה למהדרין, ולכן יש לתת צו קיום צוואה, ולא צו ירושה, כפי שביקש הצד שכנגד שטען לבטלותה של הצוואה.

בית המשפט עסק בפרשנותו של סעיף 25 לחוק הירושה שקובע כי אם התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ואם אין ספק כי היא משקפת את רצון המנוח, הרי שיש לקיימה חרף פגמים בלתי מהותיים. ע"א 869/75 בריל נגד היועמ"ש.

בפסק דין בריל הצוואה בעדים נעדרה את תאריך עריכתה.

השופט כהן סבר שסעיף 25 לחוק הירושה יכול לתקן פגם טכני זה.

לעומת זאת, בתיק ד"נ 40/80 קניג נ' כהן הוחלט כי העדר תאריך מהווה פגם שורשי.

אלא שאז תוקן סעיף 25 לחוק הירושה ונאמר בו מפורשות שחתימה אינה תנאי מהותי, וכך גם תאריך הצוואה. כלומר, ניתן לקיים צוואה בכתב יד גם בהעדר חתימה ותאריך, וזאת לגבי צוואה בכתב יד, להבדיל מצוואה בעדים.

בתיק ע"א 6498/96 אלפסי ברוריה נגד היועמ"ש, קויימה צוואה בעדים חרף העדר חתימה.

סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי מרכיבי היסוד ההכרחיים בצוואה בעדים הינם כי הצוואה תהא בכתב וכי חתומים עליה שני עדים.

סעיף 25 לחוק הירושה אינו מציב דרישה מהותית של תרגום הצוואה על גבי הצוואה עצמה, למרות שפסיקת בית המשפט העליון כן דרשה כן - ע"מ 3779/10 עזבון המנוחה פלונית נ' פלוני.

סעיף 25 לחוק הירושה נועד לתקן פגמים טכניים בצוואה תקפה, ולא נועד לשם יצירת צוואה חדשה יש מאין.

ככל שהצוואה חסרה את "מרכיבי היסוד" שקבע המחוקק, הרי שלא ניתן לרפא אותה באמצעות סעיף 25 לחוק הירושה. עורך דין צוואה ירושה עודד פרץ מסכים.

בתיק ע"א 2098/97 בוסקילה נגד בוסקילה נאמר כי הצוואה תקויים רק אם אין ספק באמיתותה, נטל דומה לזה שבדין הפלילי.

בתיק דנן נפסק כי העדר תירגום הינו פגם הניתן לריפוי ע"פ סעיף 25 לחוק הירושה, ואולם בנסיבות העובדתיות של התיק הספציפי הזה הוחלט כי 2 עוה"ד העדים לא הצליחו לשכנע את בית המשפט למשפחה כי הצוואה תורגמה בפועל מעברית לרוסית וכי המנוח הבין על מה חתם, וזאת מעבר לספק סביר, שכן לא הובאה כל ראייה לאמור.

כל שהוכח הוא שהמנוח הוא אכן החותם, אך לא שהבין על מה חתם.

לפיכך, ההתנגדות לקיום הצוואה התקבלה, והבקשה לצו הירושה התקבלה. עורך דין צוואה עודד פרץ מסכים.
 
חוק הירושה, התשכ"ה-1965: סעיפים עיקריים בחוק הירושה;

151. בית המשפט המוסמך לטפל בעניינים ע"פ חוק הירושה הינו בית המשפט לענייני משפחה. 155. חרף האמור, מוסמך בית הדין הדתי או הרבני שיש לו סמכות בעיניני המעמד האישי של המוריש לתת צו ירושה או צו קיום צוואה ולקבוע זכויות למזונות מן העזבון, ולרבות מינוי מהל עזבון, והכל - אם כל הצדדים הסכימו בכתב. הרבני ינהג לפי הדין העברי.

1. במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. עורך דין צוואות ירושות עודד פרץ מדגיש כי הדבר נעשה מכח הדין, והרישום בטאבו רק משקף את שהחיל הדין ממילא, ואינו מהווה תנאי מהותי לעניין.

2. הירושה היא ע"פ דין זולת אם קיימת צוואה תקפה.

3. כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. עורך דין ירושה צוואה עודד פרץ מדגיש כי בד"כ ירשו ילדיו של זוכה ע"פ צוואה שמת לפני המוריש, ואשר צאצאיו היו חיים בשעת מות המוריש. זהו יורש חליף. חליף הינו יורשו של יורש שמת לפני המוריש. 49. 14 (א).

כן מדגיש עו"ד ירושה צוואה עודד פרץ כי גם ולד שנולד תוך 300 יום מיום המוריש הינו כשר לרשת, ודינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש.

עורך דין צוואה עודד פרץ מסביר כי גם צאצאיהם של ידועים בציבור או של הורים גרושים או של הורים בלתי נישואין - כולם כשרים לרשת. 16: מי שאומץ כדין יורש את מאמצו.

4. עורך דין דיני ירושה וצוואה עודד פרץ מסביר כי גם תאגיד או חברה הינם כשרים לרשת.

5. עורכי דין דיני ירושה עודד פרץ מדגיש כי הפסולים לרשת הם מי שהורשע בניסיון לרצוח או במות המוריש ומי שהורשע בהעלמת צוואה או בזיופה או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

6. עו"ד צוואה עודד פרץ מבהיר כי יורש יכול להודיע לרשם לעניני ירושה או לבית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א על הסתלקותו מהעיזבון. אין הסתלקות לטובת אדם אחר אלא רק לטובת בן משפחה, ואין הסתלקות היא מותנית. 15. אם ההסתלקות היא לטובת זר - חלקו של המסתלק בעזבון מתווסף לשאר היורשים.

7. לאחר מות המנוח ובטרם חולק העיזבון מותר ליורש לעשות עסקה בכתב בחלקו ורשאים נושיו לעקל חלקו בעזבון, ואם נעשה כן היורש לא רשאי להסתלק מחלקו בעזבון. עורך דין דיני ירושה עודד פרץ מבהיר כי רק לאחר מות המוריש הופך היורש לבעל זכות בעיזבון.

רק לאחר חלוקת העיזבון יכול יורש לעשות עסקה לגבי חלק מסויים בעזבון, ורק אז ניתן לעקל חלק זה.

8. בטל הסכם ביחס לירושה של אדם חי או ויתור עליה.

עורך דין עריכת צוואה עודד פרץ מדגיש כי צוואה הינה האופן התקף היחיד בו אדם מעניק מתנה שתוענק לאחר לאחר מותו של נותן המתנה.

11. עורך דין דיני ירושה עודד פרץ מדגיש כי בד"כ בן הזוג יורש את כל המיטלטלין של בן זוגו המנוח, לרבות מכונית הנוסעים, אשר שימשו את משק הבית המשותף, ובנוסף מחצית משאר העיזבון.

11 (ג), 148: בן הזוג הנותר מקבל גם לפי דיני הירושה, וגם לפי חוק או הסכם יחסי ממון, זולת הכתובה שמנוכה מחלקו בעיזבון. עורך דין צוואות עודד פרץ מדגיש כי חוק הירושה התשכ"ה 1965 אינו בא לפגוע בחוק יחסי ממון.

18. עורך דין צוואות וירושות עודד פרץ מבהיר כי חוק הירושה מכיר בארבעה אופנים בלבד לעשיית צוואה: בכתב יד, בשני עדים, בפני רשות, צוואת שכיב מרע, הרואה עצמו בסבירות כגוסס.

21. צוואה ניתן להפקיד אצל הרשם לעניני ירושה.

23. צוואת שכיב מרע: חוק הירושה התשכ"ה 1965 מאפשר לאדם גוסס לערוך צוואה. עו"ד ירושות עודד פרץ מדגיש כי צוואת שכיב מרע מצריכה שני עדים. צוואת שכיב מרע רשאי לעשות רק מי שרואה עצמו באופן סביר כגוסס. עו"ד צוואות עודד פרץ מדגיש כי צוואת שכיב מרע מחייבת את שני העדים לה לערוך זיכרון דברים שבו יתועדו דברי המצווה, היום והנסיבות לעשיית הצוואה. זיכרון הדברים ייחתם ע"י העדים, ויופקד אצל הרשם לעיניני ירושה, בהקדם האפשרי. עורך דין דיני ירושה עודד פרץ מבהיר כי צוואת שכיב מרע בטלה כעבור חודש ימים אם חלפו נסיבות הגסיסה והמצווה עודנו בחיים.  

27. עורכי דין צוואה עודד פרץ מדגיש כי אין תוקף להתחייבות לעשות או שלא לעשות צוואה או לשנותה או לבטלה.

28. הצוואה הינה מעשה אישי בלבד, נעשית ע"י המצווה בעצמו בלבד.

בטלה הוראת צוואה המותנית ברצונו של אדם שאיננו המצווה בעצמו.

29. בטלה הוראת צוואה המאצילה לאחר את קביעת הזוכים או חלקם, בין אם מדובר בחלק יחסי ואחוזי, או במנה פיזית.

ואולם, כן רשאי המצווה לנקוב בצוואתו רשימת אנשים או נכסים שמתוכם יש לבחור - שמתוכם רשאי לבחור מי שמינה לבחור המצווה בצוואתו.  

אם לא קבע המצווה את הבוחר שמינה או אם הבוחר לא בחר תוך זמן סביר - יקבע בית המשפט או מי שמינה בית המשפט את זהות הבוחר.

43. 44. רשאי המצווה לצוות שיורש יזכה, או יחדל מלזכות, לפי העניין, בהתקיים תנאי או בהגיע מועד, ומנהל העזבון ינהל את העזבון עד להתקיימות האמורה או עד שיתברר שלא יתקיים עוד האמור, ואז יזכו היורשים ע"פ דין, במקרה שהמצווה לא קבע מה יקרה במקרה זה.

אם נקבע כי יורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע מועד, והמצווה לא קבע מי כן יזכה, יזכו יורשיו ע"פ דין כיורשים אחר אותו יורש שחדל מלזכות, וזאת לפי סעיף 42.

45. המצווה יכול להורות בצוואתו ליורש לבצע או להימנע מפעולה לגבי מה שקיבל מהעיזבון, בכפוף לתקנת הציבור, וכל מעוניין יכול לדרוש זאת, וגם היועמ"ש בשם הציבור.

36. המצווה רשאי לבטל צוואתו, ואם השמידה חזקה שהתכוון לבטל אותה.

חזקה כי צוואה חדשה ביטלה את הצוואה הקודמת, אם שתי הצוואות מכילות הוראות סותרות, וזולת אם הצוואה החדשה רק הוסיפה על קודמתה.

8א.בני זוג רשאים לערוך 2 צוואות הדדיות, גם במסגרת מסמך אחד, ולהוריש לפיהן גם לצד ג'.

אם שני בני הזוג בחיים -  אז ניתן לבטל רק בהודעה בכתב לצד השני, ואז 2 הצוואות ההדדיות בטלות, שכן מונח שמסתמכות אחת על רעותה.

אם רק אחד בחיים - ואם טרם חולק העיזבון - אם החי מסתלק שלא לטובתו או לטובת משפחתו

אם רק אחד בחיים - ואם חולק העזבון - אם החי יחזיר את כל שקיבל, בעין לחילופין בשווי. זולת אם הצוואה ההדדית קובעת אחרת.

ירושה על פי דין:

10. יורשי המנוח ע"פ דין הם בן זוגו בזמן מותו של המוריש, וכן ילדיו וצאצאיהם, הוריו וצאציהם, סביו וצאצאיהם- להלן "קרוביו".

11. בן הזוג יורש את המיטלטלין והמכונית השייכים למשק הבית המשותף.

בנוסף - בן הזוג נוטל משאר העזבון - אם למוריש נותרו ילדים או צאציהם או הורים -חצי.

אם למוריש נותרו אחים או צאציהם או סביו - שני שלישים, אך אם במותו היה זוגו נשוי לו 3 שנים וגר עימו בדירה הכלולה כולה או חלקה בעזבון - זוגו יטול את כל חלקו של המנוח בדירה, ובנוסף 2/3 משאר העיזבון.

זוגו יורש הכל רק אם המנוח לא הותיר אחריו אף קרוב מהנ"ל.

המגיע לזוגו מקשר אישות (זולת חוק יחסי ממון וזולת מה שהמנוח קיבל לרגל נישואיו ולהחזיר במקרה של פקיעתם) וכתובה לרבות - ינוכה מחלקו בעיזבון. 148. חוק הירושה אינו בא לפגוע ביחסי ממון.

12. ילדי המנוח קודמים להוריו, והוריו קודמים לסביו.

14. אם המנוח לא השאיר זוגו והורים או סבים - אם ילדו של המוריש מת לפניו - והשאיר ילדים - ילדיו יורשים במקומו. כנ"ל כל ילדי קרובי המוריש שמתו לפניו והשאירו ילדים.

ירושה על פי צוואה:

18. 4 אופנים בלבד לעשיית צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות, בעל פה שכיב מרע.

19. אם צוואה בכתב יד - תכתב כולה ביד המצווה, תלווה בתאריך וחתימה.

20. אם צוואה בעדים - בכתב, תאריך, חתימה, הצהרה בפני 2 עדים. העדים יאמתו את חתימתו בגוף הצוואה.

21. יכול המצווה בעצמו להפקיד צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה, להלן "הרשם". זו ראייה לכאורה. המצווה רשאי לקבל בחזרה צוואה שהפקיד.

22. צוואה בע"פ בפני רשות - בעל פה בפני רשות - שופט, רשם כלשהו, נוטריון, או בהגשת הצוואה בכתב ע"י המצווה עצמו לאחד מאלו.

הצוואה תקרא בפני המצווה וזה יצהיר שזו צוואתו, והרשות תאשר זאת.

23. צוואת שכיב מרע  בעל פה - מצווה שרואה עצמו בסבירות כגוסס יכול לומר בע"פ לשני עדים את צוואתו.

ייערך זכ"ד הכולל את דברי המצווה, תאריך, הנסיבות, 2 העדים יחתמו עליו, ויפקידו אצל רשם הירושה, מוקדם ככל שניתן, והצוואה בטלה אם חלף חודש מהגסיסה והמצווה עודנו בחיים.

35. צוואת שכיב מרע הינה היחידה המאפשרת לעורכה או לעדים לה או לבן זוגם, להנות על פיה.

25. קיום צוואה ע"א פגם או חסר בצורתה. ניתן לקיימה רק אם התקיימו מרכיבי יסוד, אם אין ספק לגבי הצוואה, בהחלטה מנומקת, וגם אם נפל פגם ביחס לסעיפים 19, 20, 22, 23 או בכשרות העדים.

"מרכיבי היסוד":

בצוואה בכתב יד - כולה בכתב ידו של המצווה.

בצוואה בעדים - הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני 2 עדים.

בצוואה בפני רשות - נאמרה או הוגשה בפני רשות, ע"י המצווה בעצמו.

בצוואת בע"פ שכיב מרע - המצווה בעצמו אמרה לשני עדים בעת שראה עצמו בסבירות כגוסס.

26. צוואה שנעשה בידי קטין או שהוכרז פסול דין או בעת שהמצווה לא ידע לתהות אודות אופיה - בטלה.

30. צוואה בטלה בשל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה, תרמית, (31) אך אם חלפה שנה מיום פגם זה או מהיום שנודע למצווה אודותיו, והמצווה יכול היה לבטל את הצוואה, ולא עשה כן, הצוואה תקפה.

הוראת צוואה שנעשתה בטעות - תתוקן ע"י בית המשפט אם ניתן לעקוב אחר רצון המצווה אלמלא הטעות, ואם לא - בטלה.

32. טעות סופר לגביה ניתן לקבוע את כוונת המצווה, תתוקן ע"י הרשם או ע"י בית המשפט שהענין הועבר אליו לפי סעיף 67א.

33. עורך דין צוואות עודד פרץ מדגיש כי בטלה הוראת צוואה סתומה או בלתי ברורה לגבי למי צווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה.

34. בטלה הוראת צוואה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית. 38. במקרה של ביטול תנאי כזה או במקרה של ביטולו של חיוב של יורש לעשות או לא לעשות דבר (לפי סעיף 45), ניתן לבטל רק את התנייה או חיוב היורש, הבלתי חוקיים וכו', ולקיים את שאר הצוואה אם הדבר אפשרי והגיוני ומתיישב עם רצון המצווה, ולקיים את הזכייה תוך ביטול ההתניה או החיוב האמורים.  

עורך דין ירושה עודד פרץ מביא את הדוגמא הבא: מוריש כתב בצוואתו כי בנו יירש רק אם יתגרש מאישתו. חוק הירושה רואה את התנאי הזה כתנאי בלתי מוסרי, בלתי חוקי, יראו את התנאי כאילו לא הותנה מעולם, והבן ירש מבלי להידרש להתגרש מאישתו.

39. אין לעשות שימוש כלשהו בצוואה עד אשר ניתן בגינה צו קיום צוואה.

41. יורש במקום יורש.

המצווה יכול להוריש למספר יורשים על מנת שיזכה אחד אם לא זכה השני או אם נפטר הראשון לפני המצווה או אם נמצא פסול לרשת או אם הסתלק לטובת זר, קרי לטובת מי שאינו קרובו של המוריש.

42. יורש אחר יורש.

המצווה יכול להוריש לשניים שיזכו אחד אחרי השני או לאחר מותו או בהתקיים תנאי או בהגיע מועד, לפי המוקדם.

הזוכה רשאי לעשות במה שקיבל כבשלו, חוץ מאשר לגרוע מזכותו של השני באמצעות צוואה.

השני יזכה רק במה שהשאיר הראשון. עורך דין צוואות עודד פרץ מבהיר כי יתכן ולשני לא יוותר דבר!

השני יזכה רק אם היה כשר לרשת את המצווה, נכון למועד זכייתו, ואפילו אם נעדר כשרות כאמור בעת מות המוריש.

אם מת השני בטרם זכה או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק - הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת.

הוראת צוואה כזו ליותר משניים בטלה זולת אם לטובת מי שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה. זהו סעיף קוגנטי ואין להתנות עליו.

46. מי שצווה לו בצוואה חלק יחסי/ אחוזי (להבדיל ממנה פיזית) מכל העיזבון, יקבל רק חלק יחסי / אחוזי זה, ע"פ הצוואה בלבד, ולא יירש בנוסף גם את חלקו היחסי על פי דין, ככל שמגיע.

הסבר: ההנחה היא שהחלק האחוזי שציוותה הצוואה באופן מפורש בא להחליף ולשלול את הזכאות לחלק היחסי שאמור היה להתקבל בירושה ע"פ דין.

לעומת זאת, מי שצוותה לו הצוואה מנה פיזית, יקבל גם אותה, וגם את חלקו היחסי בירושתו ע"פ דין או צוואה, ככל שמגיעה לו.

הסבר: כאשר צוואה מעניקה מנה פיזית, כדוגמת נכס ספציפי ומוגדר, היא אינה שוללת מאותו יורש זכאות נוספת לחלקו היחסי - אחוזי, בין אם מכח דין או צוואה.

47. כאשר הצוואה מעניקה מנה פיזית (להבדיל מחלק יחסי/ אחוזי), בין אם ליורש ע"פ דין, ובין אם ליורש חלק יחסי/ אחוזי ע"פ צוואה, היורש יקבל גם את המנה הפיזית וגם את החלק היחסי/ אחוזי.

הסבר: כאשר הצוואה מעניקה חלק יחסי- אחוזי מהעיזבון, היורש לא יקבל חלק אחוזי נוסף, שעשוי אחרת להגיע לו, בנוסף, אם הינו במקרה גם יורש ע"פ דין, שכן הצוואה כבר קבעה את חלקו האחוזי מכלל העיזבון.

ואולם, כאשר הצוואה מעניקה מנה פיזית, הרי שהיורש יקבל אותה, ובנוסף יקבל גם את חלקו היחסי (האחוזי בהכרח) ע"פ דין או את חלקו היחסי ע"פ צוואה.

ודוק, ירושה ע"פ דין הינה מטבעה, מעצם הגדרתה, תמיד ירושה של חלק יחסי- אחוזי, ואינה יכולה להיות ירושה של מנה פיזית. לדוגמא: כאשר 2 אחים יורשים 2 דירות ע"פ דין, לכ"א מהם ישנה מחצית אחוזית בכ"א משתי הדירות, ולאיש מהם אין בעלות פיזית על דירה כלשהי. במקרה זה הירושה ע"פ דין יצרה בין האחים יחסי שיתוף מכח הדין, בעל כורחם.

לעומת זאת, ירושה ע"פ צוואה יכולה להיות הן של חלק יחסי- אחוזי ו/ או של מנה פיזית. דוגמא: כאשר 2 אחים יורשים 2 דירות ע"פ צוואה, הצוואה יכולה להעניק את הדירה היקרה לאחד מן האחים, ואת הדירה הזולה לאח השני, ובכך לא נוצר כל שיתוף בין האחים.

 49. יורש בצוואה שמת לפני המצווה, ולא קבע המצווה אחר תחתיו, יזכו צאצאיו, החיים בעת מות המצווה, ע"פ דין.

בכל מקרה אחר בטלה הוראת הצוואה לטובת אותו זוכה.

50.  זוכה ע"פ צוואה שנמצא פסול לרשת או שהסתלק שלא לטובת קרובו של המוריש ולא קבע המוריש אחר תחתיו, בטלה הוראת הצוואה לטובתו.

54. עורך דין דיני ירושה עודד פרץ מבהיר כי פרשנותה של צוואה נעשית על פי כוונתו של המצווה כפי שעולה מתוך הצוואה ומתוך הנסיבות. המחוקק קבע כי עדיף פירוש המקיים את הצוואה, על פני זה המבטל אותה.

עורך דין ירושה עודד פרץ מבהיר כי המחוקק אמנם קבע כי צוואה אפשר שתהיה בלשון מתנה, מחילה, הודאה או בכל לשון אחרת, אך חייבת לעלות מן המסמך הוראת הנחלה ברורה.

55. סעיף זה קובע הוראת צוואה בין ידועים בציבור. ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף אך אינם נשואין זה לזה, ומת אחד מהם, ובשעת מותו מי מהם לא היה נשוי לאחר, רואים את השורד כאילו ציווה לו הנפטר בירושה ע"פ דין כאילו היו נשואים, והכל כאשר אין הוראה אחרת בצוואה.

הפרק הרביעי לחוק הירושה התשכ"ה 1965 עוסק בזכות למזונות מהעזבון.

הפרק החמישי לחוק הירושה התשכ"ה 1965 עוסק בצו ירושה וצו קיום צוואה.

66. הרשם לעניני ירושה רשאי להתהיר על זכויות היורשים. בירושה ע"פ דין - על ידי צו ירושה. ובירושה ע"פ צוואה - על ידי צו קיום צוואה. 69. צו ירושה מצהיר על שמות היורשים ועל חלקם היחסי בעזבון. צו קיום צוואה מצהיר כי הצוואה תקפה, זולת החלקים שבית המשפט מצא כבלתי תקפים. 71. צווים אילו הם תקפים כלפי כולי עלמא. 72. ניתן לבקש את ביטולם או תיקונם של צווים אילו בשל עובדות חדשות שהתגלו.

67. סעיף 67 לחוק הירושה מאפשר להגיד לרשם לעניני ירושה התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה, לפי העניין.

ההתנגדות תוגש בתוך שבועיים.

סעיף 67א. לחוק הירושה קובע כי אם הוגשה התנגדות או אם קיים פגם או חסר בצוואה כמשמעות סעיף 25 לחוק הירושה או אם החליט כך הרשם לעניני ירושה - תועבר הבקשה לצו הירושה או לצו קיום הצוואה לבית המשפט לענייני משפחה, ויראוה כתובענה בענייני משפחה, ובית המשפט לענייני משפחה הוא שיצהיר על זכויות היורשים, ולא הרשם.

75. מי שיש בידו צוואה חייב למסרה לרשם לעניני ירושה לאחר שנודע לו על מותו של המצווה.

76. עורך דין צוואות עודד פרץ מדגיש כי אם הופקדה צוואה אצל הרשם לעניני ירושה, ולא הוגשה בקשה לצו בתוך 3 חודשים ממות המצווה, הרשם יודיע לזכאים ויודיע ברבים.

77. בית המשפט רשאי, לאחר מות המוריש, ובטרם מונה מנהל עזבון, לתת כל הוראה לשם שמירה על העזבון במצבו הקיים, לעכב זמנית כל פעולה בעזבון, ולמנות מנהל עזבון זמני.

78. בקשה למינוי מנהל עזבון בהסכמת כל הצדדים תוגש לרשם לענייני ירושה.

82-84. עו"ד צוואות עודד פרץ מדגיש כי מנהל העזבון תפקידו למלא אחר הוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לסלק חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון לזכאים לכך, ולמלא אחר צו הירושה או צו קיום הצוואה, לפי הענין. מנהל העזבון יגיש לבית המשפט בתוך חודשיים ממינויו פרטת עזבון בה יפרט בתצהיר את נכסי העזבון ואת חובותיו, וכנ"ל לגבי פרטים שגילה בהמשך.

תקנות הירושה, התשנ"ח-1988.

עורך דין ירושות עודד פרץ מדגיש כי סעיף 4(א) לתקנות הירושה מאפשר קבלת מידע מהמרשם הארצי אודות צוואות שהופקדו, בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה, צווים כאמור, וכולי.

סעיף 5 לתקנות הירושה קובע כי צוואות שהופקדו אצל הרשם לעניני ירושה יישמרו בסוד, ורק לאחר מות המוריש רשאי כל מעוניין לקבל מידע ו/או זכות עיון.

סעיף 6 לתקנות הירושה קובע כי המבקש להפקיד את צוואתו בפני הרשם לעניני ירושה יגיש לו בקשה בכתב, יעמיד עצמו לחקירה בפני הרשם, לו סמכויות כשל ועדת חקירה. דבר ההפקדה ירשם במרשם הארצי. המפקיד רשאי לקבל צוואתו בחזרה באמצעות בקשה בכתב.

סעיף 17 לתקנות הירושה אומר כי הודעה על הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תפורסם בעיתון יומי וכן ברשומות, ותכלול הזמנה להגיש התנגדות בתוך שבועיים.

סעיף 19 לתקנות הירושה קובע כי ההתנגדות תלווה בתצהיר, במסמכים נלווים, בקבלת תשלום אגרה, ביפוי כח ובטופס פתיחת הליך.

עו"ד ירושות עודד פרץ מבהיר כי לרשם לעניני ירושה סמכות להאריך את המועד להגשת התנגדויות.

23. עורך דין צוואה עודד פרץ מדגיש כי באין התנגדויות יתן הרשם צו.

תקנה 27 לתקנות הירושה מאפשרת הגשת בקשה בתצהיר, ובליווי קבלת תשלום האגרה, לבית המשפט או לרשם הירושה לתקן או לבטל את הצו, ורשאי זה לעכב את הביצוע באופן זמני. אם הבקשה הועברה לבית המשפט, יראו את הצדדים כתובע וכנתבע. 

משרד עורכי דין צוואה וירושה עודד פרץ מעניק ייעוץ משפטי וכן ייצוג בבתי משפט בנושאי צוואות וירושות.

עו"ד צוואות עודד פרץ עוסק בעריכת צוואות ובהפקדתן אצל הרשם לענייני ירושה. עורך דין ירושות עודד פרץ משמש כמנהל עיזבון לפי צוואות.

משרד עורכי דין ירושות עודד פרץ מבהיר כי בעזבונות גדולים ומורכבים רצוי כי היורשים ע"פ דין או על פי צוואה ימנו מנהל עיזבון על מנת שיפעל לאתר את כל נכסי העזבון, על מנת שיפעל לשמרם, להשכירם בזמן הביניים, על מנת שיגיש תביעות בגין חובות שחבים אנשים שונים לעיזבון.

עו"ד דיני ירושה עודד פרץ מדגיש כי ענייני צוואות וירושות הינן עניינים משפטיים מורכבים ולכן תמיד להיוועץ בעורכי דין לירושות וצוואות.

משרד עורכי דין עריכת צוואה עודד פרץ ממליץ על עשיית צוואה בפני עורך דין מומחה לצוואות וירושות ובכך למנוע בעיות וויכוחים עתידיים מיותרים בין בני המשפחה.

עו"ד דיני ירושה עודד פרץ מטפל בעריכת צוואות, הסכמי ממון ודיני משפחה ירושה וצוואה.

אין באמור לעיל משום יעוץ משפטי מחייב מטעם עורך דין צוואות עודד פרץ.

כל הזכויות שמורות לעו"ד ירושות עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה