משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

משרד עורך דין עתירה מינהלית עודד פרץ עוסק בליטיגציה אזרחית ומסחרית, קרי בייצוג משפטי בבתי משפט על כל ערכאות בתי המשפט.

עו"ד  עודד פרץ מייצג תובעים ונתבעים בעתירות מנהליות בבית המשפט לעניינים מנהליים. עורך דין עודד פרץ עוסק בהגשת ערעור מינהלי, תובענה מינהלית.

מהי עתירה מנהלית?

עתירה מנהלית או ערעור מינהלי או תובענה מינהלית היא בעצם הליך משפטי אודות סכסוך בין אדם לבין רשות מרשויות המדינה, למעט החלטות של הממשלה או של שרים.

כך למשל, לבית המשפט לענינים מנהליים סמכות לדון בעתירה מינהלית לגבי עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות של שר הפנים או שר האוצר.

כן לגבי עתירה מינהלית לפי חוק חופש המידע התשנ"ח 1998, (פסקי דין בנושא עתירה מנהלית).
 
 • עתירה מנהלית כנגד החלטה של רשות העיניני חינוך, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר.
 • עתירה מנהלית כנגד מועצה דתית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט רב מקומי, ולמעט החלטה הטעונה אישור ממשלה או שר.
 • עתירה מנהלית אודות עניני מכרזים של גוף או רשות ע"פ חוק חובת המכרזים התשנ"ב 1992, ועניני מכרזים של רשות מקומית.
 • עתירה מנהלית כנגד החלטה של רשות לפי חוק העמותות התש"ם 1980.
 • עתירה מנהלית כנגד החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות.
 • עתירה מנהלית כנגד החלטה אודות רישוי עסקים, מתו רישיון עסק או ביטול רישיון עסק.
 • עתירה מנהלית כנגד החלטה של רשות מקומית, למעט החלטה הטעונה אישור של שר הפנים.
 • עתירה מנהלית לגבי עניני תכנון ובניה.
 • עתירה מנהלית כנגד החלטה של רשות לפי חוק כלי היריה התש"ט 1949, למעט החלטות הממשלה או של שר.
 • עתירה מנהלית אודות החלטה של מינהל אוכלוסין ועובדים זרים, למעט החלטות ממשלה.
 
 • עתירה מנהלית ע"פ חוק הכניסה לישראל התשי"ב 1952, חוק האזרחות, חוק עובדים זרים, חוק הדרכונים, חוק הדיור הציבורי. 
 • עתירה מנהלית ביחס להחלטה של רשות לפי פקודת התעבורה.
 • עתירה מינהלית על החלטה של רשות לפי חוק הטיס התשע"א 2011.
 • עתירות מנהליות על החלטה של רשות לפי חוק יועצי המס, חוק רואי החשבון, חוק המהנדסים והאדריכלים, חוק לשכת עורכי הדין, חוק הפטנטים, חוק הפסיכולוגים, חוק המתווכים במקרקעין, חוק העובדים הסוציאליים, חוק שמאי מקרקעין.
 • עתירה מנהלית כנגד החלטה של הרשות לניירות ערך.
 • עתירה מנהלית אודות החלטה בדבר משרתי קבע, ובדבר סיום שירותם של משרתי קבע בצבא הגנה לישראל, ובדבר הדחה או השעיה או אי קידום של משרתי קבע בצה"ל.
 • עתירה מנהלית ביחס לסעיף 129 לפקודת בתי הסוהר.
 • ערעור מנהלי ניתן להגיש כנגד החלטת רשם האגודות השיתופיות.
 • ערעור מינהלי ע"פ פקודת התעבורה. ערעור מינהלי ע"פ פקודת הרוקחים. ערעור מנהלי ע"פ חוק הרשויות המקומיות.

עורך דין עתירה מנהלית

עורך דין עתירה מנהלית
תובענה מינהלית ניתן להגיש בגין ענינים מנהליים הנקובים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט לענינים מנהליים התש"ס-2000, ובין היתר, לפיצויים שעילתה במכרז. תובענה מינהלית ע"פ חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-2006. תקנות בתי המשפט לענינים מנהליים (סדרי דין) התשס"א-2000 קובעות כי עתירה מנהלית יש להגיש ללא שיהוי ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לו עליה, לפי המוקדם.  מכאן הצורך לא להשתהות ולפנות בהקדם לעורך דין עתירה מינהלית עודד פרץ.

משרד עורך דין עתירה מנהלית עודד פרץ עוסק בעתירות מנהליות כנגד עיריות, עתירות מנהליות נגד רשויות מקומיות, עתירות מינהליות כנגד גופים ממשלתיים, עתירות מנהליות כנגד גופים ציבוריים וסטטוטוריים. חוק בתי משפט לענינים מנהליים, התש"ס-2000 קובע כי גם העדר החלטה מנהלית או מחדל עולים כדי החלטה מנהלית של רשות, ויכולים לפיכך להקים עילה להגשת עתירה מינהלית.

מטרתו של חוק בתי המשפט לענינים מנהליים הינו להסמיך את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים לדון בענינים מנהליים שנדונו בבג"צ. לבית המשפט לענינים מנהליים ישנה סמכות לדון בעתירות מנהליות נגד החלטות של רשויות. לבית המשפט לענינים מנהליים נתונה סמכות ע"פ סעיף 6 לחוק בתי המשפט לענינים מינהליים להעביר את הדיון בעתירה מנהלית המעלה שאלה חשובה או רגישה לדיון בבית המשפט הגבוה לצדק- בג"צ.

במסגרת הגשתה של עתירה מינהלית, העותר רשאי לבקש צו ביניים.

פסקי דין בנושא עתירות מינהליות:

בעתירה מנהלית עת"מ 32745-03-11 ילנה נגד מדינת ישראל העתירה המינהלית סולקה על הסף בהעדר סמכות ענינית של בית המשפט לענינים מנהליים, שכן העתירה המינהלית, כביכול, לא באה בגדרי סעיף 5 לחוק בתי המשפט לענינים מנהליים.

סעיף 5 לחוק בתי המשפט לענינים מנהליים לא העניק לבית המשפט המינהלי את הסמכות שנקבעה בסעיף 15 (ג) לחוק השפיטה, אלא העביר לו את הסמכות לדון אך ורק בענינים המנויים בתוספות לחוק בתי המשפט לענינים מינהליים. בית המשפט לענינים מינהליים אינו מוסמך מאליו לדון בענינים שהם בסמכות בג"צ, אלא אם כן הוענקה לו הסמכות במפורש בחוק בתי המשפט לענינים מנהליים.

בעתירה מינהלית עת"מ (ירושלים) 7267-03-11 תמיר כהן נגד עירית ירושלים נפסק גי בית המשפט לענינים מינהליים נעדר סמכות, שכן הסמכות למתן צו סגירה והפסקת עיסוק ע"פ חוק רישוי עסקים נתונה לבית משפט השלום או לבית המשפט לענינים מקומיים. בית המשפט לענינים מינהליים איונו מוסמך לבטל החלטה של בית המשפט לענינים מקומיים בהיבט הפלילי.

בתובענה מינהלית תמ (מרכז) 342-01-11 נדב קוטלרסקי נגד המועצה המקומית תל מונד נפסק כי ההליך שהוגש אינו מהווה תובענה מינהלית שכן הסעד שהתבקש היה סעד של אכיפה, בעוד שהתוספת השלישית לחוק בתי המשפט לענינים מינהליים עוסקת בסעדים לפיצויים בלבד.

יתירה מכך, הפיצויים הנתבעים אינם מכח מכרז, אלא מכח הסכמי. עורך דין עתירה מינהלית עודד פרץ מסכים.

בעתירה מינהלית עתמ (נצרת) 54889-03-11 המחדש תעשיות קמן בע"מ נגד קולחי הגולן בע"מ נפסק כי לבית המשפט לענינים מנהליים יש סמכות לדחות על הסף עתירה מינהלית בשל שיהוי או אי צירוף מסמכים או העדר ניקיון כפיים ותום לב או העדר זכות עמידה, בדיוק ע"פ עילות הסך הנהוגות בבית הדין הגבוה לצדק, בג"צ.

סעיף 5 (ד) לתקנות המינהליות קובע כי לעתירה מינהלית יש לצרף העתקי מסמכים, אדרבא שיש לצרף מסמך מהותי.

בעתירה מינהלית עת"מ (י-ם) 604/02 יעדים תיור בע"מ נגד מדינת ישראל נפסק כי הצעת העותר המינהלי ביחס למכרז הוא מסמך מהותי שחובה לצרפו לעתירה המינהלית, ואי צירופו עלול להביא לדחיית העתירה המינהלית על הסף, ע"פ שק"ד בית המשפט לענינים מינהליים ובהתחשב בחשיבות העתירה המינהלית לאינטרס הציבורי.

ביחס להחלטות של ועדות מכרזים, פסק בית המשפט לענינים מינהליים כי הוא אינו נכנס בנעלי הרשות ואינו מחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה, אלא יבחן רק אם ההחלטה נתקבלה בשל שיקולים ענינים, כדין, והאם היא סבירה. עע"מ 3499/08 רון עבודות עפר ייזום נגד ועדת המכרזים עיריית עפולה.

גם בתיק ע"א 334/01 מדינת ישראל נגד אבו שינדי דובר על הביקורת השיפוטית שיש לבית המשפט המינהלי על החלטת ועדת המכרזים ע"פ חוק חובת המכרזים. מכרז שהיה מהול בחוסר שוויון או הגינות ניתן לבטלו - בג"צ 410/73 בישקו נגד שר הפנים.

בעתירה מנהלית עתמ (ירושלים) 22919-07-10 מוחמד אחמד נגד משרד הפנים הוגשה עתירה מנהלית של פלסטיני לאפשר לו איחוד משפחות. משרד הפנים דחה את הבקשה. העתירה המנהלית נדחתה שכן קיומו של סעד חלופי לא מוצה בדרך של הגשת השגה לוועדת ההשגה לזרים. יש למצות הליכים אחרים המתאפשרים ע"פ דין ולהגיש עתירה מנהלית כאמצעי אחרון בלבד.

בתיק שנדון בבית המשפט הגבוה לצדק בג"צ 10907/04 ישראל סולודוך נגד עירית רחובות נאמר כי משדורשת החלטת עיריה את אישורו של שר הפנים, אזי חלה סיפאת סעיף 8 לתוספת לחוק בתי המשפט לענינים מנהליים המוציא מסמכות בית המשפט לענינים מנהליים החלטות רשות מקומית הטעונות את אישורו של שר הפנים. סמכות בענין זה נתונה לבית המשפט הגבוה לצדק - בג"ץ 8375/03 אדם טבע ודין נגד המועצה האיזורית חוף הכרמל.

עתירה מינהלית עתמ (באר שבע) 58373-11-10 שריף אבו האני נגד משרד החינוך והתרבות עסקה בעתירה מינהלית המבקשת למשרד החינוך ליתן לעותר אישור להעסקתו כעובד חינוך. זאת לאחר ששר החינוך דחה ערר שהגיש לו העותר בנושא. שוב נפסק כי לבית המשפט המינהלי אין סמכות והעותר חויב בהותאות ע"ס 5,000 ש"ח.

בבש"א (נצרת) 10/29 עיריית בית שאן נגד התנועה לאיכות השלטון נפסק כי סמכותו הנקובה של בית המשפט לענינים מינהליים מהווה רשימה סגורה וממצה.

בעתירה מינהלית עתמ (ירושלים) 1834/09 רשיד ג'האל נגד שר הפנים חזרו על ההלכה הפסוקה לפיה תקיפה של החלטות ממשלה אינה מצויה בסמכות בית המשפט לענינים מינהליים.

בעתירה מינהלית עתמ 13473-08-10 נדחתה על הסף עתירה מינהלית כנגד החלטת קצין התגמולים בשל קיומו של סעד חלופי, ויש לפנות תחילה לועדת הערעורים.

בעתירה מינהלית עתמ (חיפה) 5604-10-10 ורד אבו אלחוף תלמידים עתרו בניסיון לחייב את העיריה ובית הספר להשימן בהקבצת לימודים של 3 יחידות לימוד, במקום ארבע יחידות לימוד. העתירה נמחקה ע"פ תקנה 7(2) לתקנות בתי המשפט לענינים מנהליים (סדרי דין) תשס"א-2000, אף ללא קבלת תשובה, שכן סעיף 3 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לענינים מינהליים תש"ס-2000 קובע כי החלטה של רשות בעניני תכניות לימודים אינה מצויה בסמכות הענינית של בית המשפט לענינים מנהליים.

כאמור, עורך דין עתירה מינהלית עודד פרת ומשרדו מטפלים בליטיגציה אזרחית בעניין עתירות מינהליות.

אין באמור לעיל משום יעוץ משפטי מחייב מטעם עו"ד עתירה מנהלית עודד פרץ.

כל הזכויות שמורות לעורך דין עתירה מנהלית עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה