משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

עורך דין חוק הגנת הצרכן עודד פרץ ושות':

משרד עורך דין הגנת הצרכן עודד פרץ עוסק בליטיגציה אזרחית ומסחרית, ובייצוג של תובעים ונתבעים בכל ערכאות בתי המשפט בישראל.

בפרט, מטפל עו"ד הגנת הצרכן עודד פרץ בתביעות צרכנות ע"פ חוק הגנת הצרכן, בתביעות להחלפת מוצרים, תביעות לביטול עסקאות צרכניות ע"פ חוק הגנת הצרכן, ובתביעות להשבת כספים ששילם הצרכן הגין מוצרים שרכש.

דבר החקיקה המרכזי העוסק בהגנת הצרכן הינו חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

עורך דין הגנת הצרכן עודד פרץ מבהיר כי חוק הגנת הצרכן אוסר על עוסק להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה. חוק הגנת הצרכן אוסר על עוסק להסיר את אחריותו לכל נזק גוף העלול להיגרם לצרכן. חוק הגנת הצרכן אוסר על עוסק לנצל את חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכן או את אי ידיעת השפה שבה נקשרת העסקה.

חוק הגנת הצרכן מחייב את העוסק בחובת גילוי כלפי הצרכן, ובפרט לגבי כל פגם או איכות נחותה המפחיתים מערכו של המוצר, וכנ"ל לגבי כל תכונה של המוצר המחייבת החזקה או שימוש או טיפול מיוחד.
 
עורך דין הגנת הצרכן עודד פרץ מדגיש כי חלק מחובת הגילוי הנקובה בחוק הגנת הצרכן כוללת את החובה על העוסק לגלות את מדיניותו בדבר החזרת טובין כאשר העסקה מתבטלת. חוק הגנת הצרכן קובע כי כאשר לקוח מאפשר להחזיר את המוצר, שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת הטובין, הרי שהעוסק חייב לאפשר לו לעשות כן, ולהשיב לצרכן את כספו, ובתנאי שלא חלה הרעה במצב המוצר.

חוק הגנת הצרכן קובע מפורשות כי העוסק לא רשאי לסרב להחזרת המוצר רק בשל כך שהאריזה נפתחה. "פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין". ואולם, מדגיש עו"ד הגנת הצרכן עודד פרץ, כי הוראות אילו לא יחולו על מוצרים המכונים "פסידים", דהיינו כאלה מתכלים, ולא על מוצרים ברי העתקה, למשל דיסק, כאשר הצרכן כבר פתח את אריזת המוצר, ולא על מוצרים שיוצרו במיוחד לפי הזמנת הצרכן.

חוק הגנת הצרכן מגן על צרכנים מפני חוזים אחידים. תקנות ההגנה לצרכן קובעות את גודל האותיות וכן תנאים נוספים בדבר חוזים אחידים.
 
חוק הגנת הצרכן מחייב את העוסק לגביו את פרטיו המלאים, ולרבות תעודת זהותו.

חוק הגנת הצרכן מאפשר לשר הממונה לקבוע תנאים לפיהם בעסקאות מסוימות ההסכם הצרכני יהא בכתב בלבד, וזאת על מנת למנוע את הטעית הצרכן.

עורך דין הגנת הצרכן עודד פרץ מדגיש כי חוק הגנת הצרכן קובע כי העוסק חייב לאפשר לצרכן לעיין בחוזה ולמסור לו את העתקו.

חוק הגנת הצרכן אוסר על פרסומות מטעות או שקריות. חוק הגנת הצרכן קבע את מינויו של הממונה על הגנת הצרכן. הממונה על הגנת הצרכן רשאי לדרוש מכל עוסק כי יוכיח את התכונות של המוצר אשר אותו הוא פרסם על מנת להווכח שלא מדובר בהטעית הצרכן.

אם לא הציג העוסק הוכחות כנדרש, יהווה הדבר ראיה לכאורה כי עבר על הוראות חוק הגנת הצרכן. חוק הגנת הצרכן מחייב דבר פרסומת לציין מפורשות כי עסקינן בפרסומת ולא במשהו אחר במסווה של פרסומת. חוק הגנת הצרכן אוסר על פרסומות המטעות קטינים או המנצלות את חולשתם של קטינים. חוק הגנת הצרכן עוסק על גופים הפועלים למטרת רווח או הנתמכים ע"י גופים מסחריים להציג עצמם ככאלו שמטרתם היחידה הינה להגן על הצרכן. עורך דין הגנת הצרכן עודד פרץ סבור שאילו סעיפים חשובים ביותר.

עורך דין חוק הגנת הצרכן

עורך דין חוק הגנת הצרכן
חוק הגנת הצרכן קובע כי כאשר עוסק נוקב במחיר כוזב, אזי הצרכן רשאי לשלם את המחיר הנמוך.

עסקה ברוכלות:

חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקה ברוכלות ככזו שמתבצעת לא במקום עסקו של המוכר, אלא, למשל, בבית הצרכן או ברחוב.

חוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם תוך 14 ימים, ואז העוסק חייב להחזיר את התמורה ששילם הצרכן, והצרכן ישיב לעוסק את המוצר. הוראה זו לא תחול על מוצרים פסידים / מתכלים.

רכישה של יחידות נופש:

חוק הגנת הצרכן קובע כי עסקה לרכישת יחידת נופש תהא בכתב, אליה יצורף טופס גילוי, שם חייב העוסק לפרט את כל הפרטים הנקובים בחוק הגנת הצרכן. הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים בהודעה בכתב. משרד עורכי דין הגנת הצרכן עודד פרץ טיפל בתביעות משפטיות ע"פ חוק הגנת הצרכן לגבי יחידות נופש.

עסקת מכר מרחוק:

חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק כהתקשרות בעסקה בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה. שיווק מרחוק הינו פניה של עוסק לצרכן, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים.

חוק הגנת הצרכן קובע רשימה של חובות גילוי וכן קובע שהחוזה הינו בר ביטול תוך 14 יום. גם כאן, זכות הביטול לא חלה על מוצרים פסידים, לא חלה על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אלא אם העסקה בוטלה בהתראה של יותר משבוע ימים, לא כולל ימי מנוחה. זכות הביטול גם לא חלה על טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, או כאלו הניתנים להעתקה או שכפול כגון דיסק.

חוק הגנת הצרכן קובע כי עסקת יחידת נופש או מכר מרחוק ניתן לבטל גם במייל או בפקס.

אם בוטלה עסקת מכר מרחוק או ליחידת נופש בשל מחדלי העוסק, קובע חוק הגנת הצרכן כי אסור לעוסק לגבות דמי ביטול.

אם בוטלה ע"י הצרכן עסקת מכר מרחוק או ליחידת נופש שלא בשל מחדל של העוסק - חוק הגנת הצרכן קובע כי העוסק חייב להשיב לצרכן את כספו בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, ויהא רשאי לגבות דמי ביטול בסך שלא יעלה על 5 אחוזים משווי העסקה, או מאה שקלים, לפי הנמוך.

עורך דין חוק הגנת הצרכן עודד פרץ סבור שההוראה הנ"ל הינה מההוראות החשובות ביותר בחוק הגנת הצרכן.

אם עסקינן בעסקה מתמשכת ומתן השירות כבר החל, על הצרכן לשלם רק את החלק היחסי בגין השירות שניתן לו, ואם בוצעה התקנה בבית הצרכן לצורך מתן השירות, על הצרכן לשלם 100 שקלים חדשים לכל היותר.

סעיף 16 לחוק הגנת הצרכן מחייב עוסק לפרסם מהי סיבת המבצע או המחיר המיוחד והזול שניתן בהנחה. עו"ד חוק הגנת הצרכן עודד פרץ מצר על כך שהמון בתי עסק לא ממלאים אחר הוראה זו בחוק הגנת הצרכן.

סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן קובע כי העוסק יציג את המחיר הכולל של המוצר, ובמטבע ישראלי.

סעיף 18 לחוק הגנת הצרכן קובע כי איחור של טכנאי תיקון לא יעלה על שעתיים. חוק הגנת הצרכן קובע פיצוי ללא הוכחת נזק בשל הפרת הוראה זו בסך 300 ש"ח, ואם חלפו 3 שעות- 600 ש"ח.

סעיף 18 ב. לחוק הגנת הצרכן קובע כי עוסקים המנויים בתוספת השניה יספקו מענה טלפוני חינם. בין אילו מנויים נותני שירותי טלפון וטלפון נייד, כבלים, לויין, גז, חשמל, מים. עו"ד הגנת הצרכן עודד פרץ מברך על היוזמות החדשות של השר משה כחלון בתחום הסלולר.

סעיף 21 לחוק הגנת הצרכן מסמיך את הממונה על הגנת הצרכן להכנס לכל מקום, לערוך בקורת, לבדוק מסמכים, לתפוס כל נכס או חפץ, לחקור כל אדם, ויהיו לו סמכויות של קצין משטרה בדרגת מפקח. הממונה רשאי לדרוש מכל מפר כי יתו ערובה לפועלו.

סעיף 23 לחוק הגנת הצרכן קובע עונשי מאסר או קנס לעוברים על הוראות חוק הגנת הצרכן. לבית המשפט יש סמכות לסגור עסקים.

סעיף 31 א. קובע פיצוי לדוגמה של עד 10,000 ש"ח לעוסק שלא השיב לצרכן את כספו ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן. עו"ד הגנת הצרכן עודד פרץ סבור שזו הוראה חשובה ביותר. כאשר ההפרה היא הפרה חוזרת, חוק הגנת הצרכן מתיר פיצוי לדוגמא עד לסך של 50,000 ש"ח.

סעיף 32 לחוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן לבטל עסקה שנעשתה עקב הטעיה מהותית או טעות, ואז הצרכן זכאי לכספו בתוך שבוע מהביטול.

סעיף 34 לחוק הגנת הצרכן קובע סייג לכלל עדות שמועה בלתי קבילה וקובע כי עותק דפוס המופץ ברבים ישמש ראיה לכאורה לעשיית הפרסום.

סעיף 36 לחוק הגנת הצרכן קובע כי הוראותיו של חוק הגנת הצרכן הינן קוגנטיות, קרי חלות על אף כל ויתור או הסכם נוגד. עורך דין הגנת הצרכן עודד פרץ סבור כי ללא הוראה זו כל חוק הגנת הצרכן היה מושם לאות מתה ומיותרת.

סעיף 39 לחוק הגנת הצרכן קובע כי חוק הגנת הצרכן לא חל התקשרות עם בנקים או מבטחים, וסעיף 42 קובע כי חוק הגנת הצרכן כן חל על המדינה.

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010:

תקנות הגנת הצרכן קובעות כי צרכן רשאי לבטל הסכם ולהחזירם בתנאי שלא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש, כאשר החזרתם באריזה מקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם -

ביחס לריהוט, ציוד לבית ולגן, מכשיר חשמלי ואלקטרוני, טובין שאריזתו המקורית לא נפתחה, טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, למעט אם מדובר בהזמנה מיוחדת לדרישות הצרכן. מטהר מים ומתקן למים מינרליים. שעונים- ביטול תוך 14 ימים מקבלת המוצר.  פתיחת האריזה כשלעצמה לא תחשב כשימוש.

לגבי ביגוד והנעלה - ביטול בתוך יומיים שאינם ימי מנוחה, ובתנאי שתווית המחיר לא הוסרה.

לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש, או בילוי בתוך ישראל בלבד, או לגבי חוגים וקורסים זולת פסיכומטרי - ביטול תוך 14 יום מההסכם ותוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה טרם מתן השירות.

לגבי שירותי קוסמטיקה, בזק, סלולר, אינטרנט, מכון כושר - ביטול תוך 14 ימים מהעסקה או מקבלת חוזה בכתב, וגם אם כבר הוחל מתן השירות.

לגבי רכב חדש שנרכש מיבואן - ביטול תוך 14 יום מההסכם, ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן.

לגבי תכשיט ששווה עד 3,000 ש"ח - ביטול תוך יומיים שאינם ימי מנוחה.

סעיף 3 לתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקה מחייבים את הצרכן להציג חשבונית או פתק החלפה או הוכחה אחרת לביצוע העסקה וסכומה. בעבור התקנה בבית הצרכן ישולמו 100 ש"ח לכל היותר. בגין עסקה מתמשכת ישולם החלק היחסי בלבד. העוסק ישיב את הכסף תוך שבוע מהביטול. דמי הביטול יהיו 5 אחוזים או מאה שקלים, לפי הנמוך.

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) קובעות כי לא ניתן לבטל את החוזה אם הריהוט הורכב בבית הצרכן, אם טובין יוצרו בהזמנה מיוחדת, אם הם פסידים, מזון, תרופות ותוספי תזונה, טובין הניתנים להקלטה או שכפול, הלבשה תחתונה ובגדי ים, תכשיט יקר מ-3,000 ש"ח אך למעט שעונים, שירותי נופש בחו"ל. לא ניתן לבטל עסקה שתמורתה שולמה בתווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

תקנות הגנת הצרכן חלות גם על מוצרים ושירותים שניתנו במתנה, ובלבד שהוצג פתק החלפה או הוכחה אחרת לעסקה וסכומה. עו"ד הגנת הצרכן עודד פרץ סבור שיש להתקין תקנות נוספות להגנת הצרכן ע"פ חוק הגנת הצרכן.

תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006:

לגבי מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים - שמחירם מעל 150 ש"ח- ישנה תקופת אחריות של שנה. תקנות הגנת הצרכן קובעות כי היצרן יתקן או יחליף על חשבונו כל קלקול במהלך תקופת האחריות בת השנה, זולת אם הוכיח היצרן את רשלנותו של הצרכן. היצרן חייב לתת לצרכן פירוט כתוב של מהות התיקון או ההחלפה.

היצרן חייב להחזיק חלקי חילוף עד תום תקופת האחריות בת השנה.

האחריות ע"פ תקנות הגנת הצרכן חלה גם על התקנה הכרחית שבוצעה ע"י היצרן. האחריות מתחילה עם מסירת הטובין בפועל. החלפת חלקים תהא בחלקים חדשים ומקוריים, אחרת היצרן יכול לבחור או ליתן מוצר חדש או להשיב לצרכן את כל כספו. תיקונים יבוצעו ללא כל עלות, לרבות תחבורתית, זולת אם הוכיח היצרן כח עליון או רשלנות של הצרכן. תיקון יבוצע תוך שבוע. היצרן יצרף תעודת אחריות. האחריות מגנה גם על מי שהטובין הועברו אליו. בטובין מיובאים רואים את היבואן כיצרן. רואים עוסק שמכר מוצר יקר מ-400 ש"ח כיצרן, אם אין אפשרות לאתר את היצרן. תקנות הגנת הצרכן אילו הינן קוגנטיות, והצרכן לא יכול לוותר עליהן. עורך דין הגנת הצרכן עודד פרץ מדגיש את חשיבות עניין זה.

תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין), התשס"ה-2005:

המודעה תוצב במקום בולט בעסק, בעברית. האותיות יהיו גדולות וקריאות.

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות), התשנ"ג-1993:

עוסק המתקן או המחליף חלק חייב לידע את הצרכן האם החלק מקורי, חליפי, משומש או משופץ, וחייב לפרט את מחירי כל החלופות הללו, ובכתב, לפני ביצוע העסקה. החלק המוחלף נשאר של הצרכן. עו"ד חוק הגנת הצרכן עודד פרץ מפנה כי עבירה על הוראות אילו יכולה אף לעלות כדי עבירה.

כאמור לעיל, משרד עורכי דין הגנת הצרכן עודד פרץ עוסק בטיפול בתביעות צרכניות לפי חוק הגנת הצרכן ולרבות בתביעות להחלפת מוצר.

לעיתים, כאשר סכום התביעה אינו גבוה, המשרד מציע לנסח בעבור הלקוח את כתב התביעה בלבד אם היא מתאימה לתביעות קטנות, ואז הלקוי בעצמו הוא שמתייצב לבדו לדיון, אך המשרד מנסח את התביעה ונותן יעוץ משפטי מאחורי הקלעים שכן בתביעות קטנות אסורה ככלל התייצבותו של עורך דין.

עורך דין דיני הגנת הצרכן עודד פרץ חוק הגנת הצרכן הינו חוק סוציאלי חשוב מאד.

לא כל תביעה צרכנית מכח חוק הגנת הצרכן מתאימה להגשה בבית משפט לתביעות קטנות ורצוי להתייעץ עם עו"ד לחוק הגנת הצרכן.

אין באמור משום יעוץ מחייב מטעם עו"ד חוק הגנת הצרכן עודד פרץ.

כל הזכויות שמורות לעורך דין הגנת הצרכן עודד פרץ.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה