משרד עורכי דין
בני רייך 21, נתניה  |  טל' רב קווי: 052-3266589
חפש

נשמח לעמוד לשירותכם:

המשרד בתקשורת

עורך דין יצוג בבית משפט עודד פרץ סבור כי השאלה הראשונה עליה עליכם להשיב לעצמכם היא לא האם הענין שלכם ראוי להתברר במסגרת בית המשפט לתביעות קטנות, אלא האם כדאי לכם להגיש את התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, על יתרונותיו וחסרונותיו, או בבית משפט השלום דווקא.

טיעונים לכאן ולכאן יובאו במאמר זה, כך שכל תובע פוטנציאלי יוכל לעשות את שיקוליו שלו. כן יעסוק המאמר בשאלה האם לעורכי דין עצמם, כתובעים פוטנציאליים בעצמם, ולא כעו"ד מייצגים, כדאי לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות או בבית משפט השלום.

סעיף 60 (א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1984 קובע כי בית משפט לתביעות קטנות ידון בתביעה אזרחית שהגיש יחיד - לתשלום סכום כסף או למתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, כששווי המצרך או התיקון הם בסמכותו, ובלבד שהתביעה אינה בסמכותו של בית משפט אחר.

כלומר, תאגידים אינם יכולים לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות, אך יכולים להיתבע בבית המשפט לתביעות קטנות. תאגיד יכול לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות רק כאשר הוא נתבע, והוא מגיש תביעה שכנגד. בר"ע 10197/96 אגד נגד שוחט ואח'.

בית המשפט לתביעות קטנות יכול לדון רק בענינים אזרחיים פשוטים, ולא בהליכים פליליים.

לבית המשפט לתביעות קטנות אין סמכות לדון בדיני עבודה או משפחה או באכיפת חוזה מקרקעין, למשל: 

כאשר נושא מסוים מצוי בסמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות, הרי שהוא מצוי גם בסמכותו של בית משפט השלום, והתובע צריך לבחור היכן הוא בוחר להביא את תביעתו.
 
ההבדלים המרכזיים בין בית המשפט לתביעות קטנות לבין בית משפט השלום הוא שבית המשפט לתביעות קטנות יסכים לעסוק רק בנושאים פשוטים, עד לסכום שכרגע עומד על כ - 30,000 ש"ח, מבלי לאפשר בד"כ ייצוג ע"י עורכי דין. רע"א 5711/08 רשל פרטוק נגד סול טורג'מן בע"מ.

ואכן, סעיף 60 (ב) לחוק בתי המשפט קובע כי בית המשפט לתביעות קטנות רשאי לא לדון בתביעה או בתביעה שכנגד ולהעבירן לבית משפט שלום, אם ראה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן, או אם ראה שהתביעה הוגשה בידי תובע שכבר הגיש באותה שנה באותו בית משפט יותר מחמש תביעות קטנות.

מדריך לתביעות קטנות

עסקאות קומבינציה
 
 • סעיף 61 לחוק בתי המשפט קובע כי האמור בסעיף 60 לחוק בתי המשפט אין בו כדי למנוע בעל דין מלהגיש תביעה לבית משפט אחר במקום להגישה לבית המשפט לתביעות קטנות. נתבע שהגיש תביעה שכנגד לבית משפט לתביעות קטנות, רשאי להגיש תביעה נפרדת לעודף תביעתו, בין לבית משפט לתביעות קטנות ובין לבית משפט אחר.
 • סעיף 62 לחוק בתי המשפט קובע כי בית המשפט לתביעות קטנות יהיה רשאי לקבל ראיה אף אם לא היתה קבילה בבית משפט אחר. בית המשפט לתביעות קטנות אינו קשור בסדרי הדין, ויפעל בדרך הנראית לו מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
 • סעיף 63 לחוק בתי המשפט קובע כי ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
 • סעיף 64 לחוק בתי המשפט קובע כי פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות ניתן לערעור לפני בית משפט מחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט המחוזי.
האם מותר להביא עורך דין לתביעות קטנות? בית המשפט לתביעות קטנות לא מאפשר, בדרך כלל, ייצוג ע"י עורכי דין. כל שהדבר אומר הוא שעורך דין אינו יכול להופיע בבית המשפט לתביעות קטנות. אין כל מניעה שעורך דין ינסח את כתב התביעה או כתב ההגנה, ועורך דין תביעות קטנות עודד פרץ מעניק את השירותים הללו, ואף מייעץ מתי ניתן וכדאי לתבוע בתביעות קטנות ומתי לאו. לעיתים עדיף, מבחינה אסטרטגית, לא לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות, אלא דווקא בבית משפט השלום. שופט בית המשפט לתביעות קטנות הינו שופט של בית משפט השלום. עורכי דין רשאים להגיש תביעות ולהיתבע בבית המשפט לתביעות קטנות.

ישנו איסור על הופעות של עורכי דין בבית המשפט לתביעות קטנות וזה נובע מכך שמטרת ההליך בתביעות קטנות הינו דיונים בנושאים פעוטים ופשוטים. יתירה מכך, הדין קובע כי בית המשפט לתביעות קטנות אינו מחוייב לכללי הפרוצדורה האזרחית וסדר הדין האזרחי, ורשאי לסטות מאילו לשם עשיית צדק מהיר.

מי רשאי לתבוע בתביעות קטנות? רק אדם פרטי רשאי לתבוע בהליך תביעות קטנות. חברה או תאגיד לא רשאים לתבוע בתביעות קטנות, אך כן יכולים להיתבע בתביעות קטנות.

עד לאיזה סכום ניתן לתבוע בתביעות קטנות? הסך הכספי אותו ניתן לתבוע בתביעות קטנות הינו סך מוגבל, המשתנה מדי פעם. כרגע סך זה עומד על סך של כשלושים אלף שקלים. על מנת להגיש תביעה בתביעות קטנות יש צורך לשלם אגרה שגובהה כאחוז אחד מתוך הסך הנתבע בתביעות קטנות. כלומר, אם תבענו 30,000 שקל גובה האגרה יהא 300 שקלים לערך.

הנושא המשפטי הקלאסי בגינו מוגשות תביעות בבית המשפט לתביעות קטנות הינן תביעות להחלפת מוצר או תביעות ע"פ חוק הגנת הצרכן.

לרב, בית המשפט לתביעות קטנות יסרב לעסוק בתביעות נזיקיות מסובכות, המצריכות העדת עדים או חחוות דעת של מומחים, ויעביר את העניין לבית משפט השלום. חשוב לציין כי כאשר בית המשפט לתביעות קטנות מעביר את התיק לבית משפט השלום, חלות באופן אוטומטי כל תקנות סדר הדין האזרחי, לרבות הגשת תצהירים, הקפדה דווקנית על מועדים וכולי. לכן, משלב זה, עורך דין תביעות קטנות עודד פרץ ממליץ להסתייע בעורך דין.

יובהר כי לבית המשפט לתביעות קטנות אין כל סמכות ענינית לדון בענייני דיני עבודה או דיני משפחה, למשל, אפילו לא בהסכמת הצדדים.

תביעות קטנות - ההליך: בית משפט לתביעות קטנות מצוי הלכה למעשה בכל מקום בו מצוי בית משפט שלום.

בית המשפט לתביעות קטנות הוא שממציא את כתב התביעה לנתבעים. אם בית המשפט לתביעות קטנות לא הצליח להמציא את כתב התביעה, התובע בעצמו יצטרך לעשות כן, ואז להמציא אישור מסירה לבית המשפט לתביעות קטנות. לנתבע יש 14 ימים להגיש כתב הגנה. אם לא עשה כן, ניתן לבקש כי ינתן פסק דין. לא יהא ניתן לקבל פסק דין בבית המשפט לתביעות קטנות אלא אם כן בתיק בית המשפט יהא מצוי אישור מסירה של כתב התביעה לידי הנתבע.

אם כתב הגנה אכן הוגש, בית המשפט לתביעות קטנות יקבע מועד לדיון. בד"כ מועד הדיון בתביעות קטנות נקבע כבר מראש, והודעה אודות המועד ניתנת לנתבע כבר עם המצאת כתב התביעה אליו. הדיון יערך כמס' חודשים לאחר מועד הגשת התביעה בתביעות קטנות. לרב יתקיים דיון אחד בלבד בו התובע יצטרך להוכיח את תביעתו. לאחר הדיון, וככל שהתובע הוכיח את תביעתו בתביעות קטנות, יישלח אליו פסק הדין בתביעות קטנות. ככל שלא יימלא הנתבע אחר פסק הדין בתוך 30 ימים, יש לפנות להליכי הוצאה לפועל וגביה, וגם בכך עוסק משרד עורך דין תביעות קטנות עודד פרץ. כתב ההגנה בתביעות קטנות צריך להתייחס לכל טענה וטענה אשר הועלתה בכתב התביעה. הנתבע צריך לפרט האם הוא מודה או מכחיש כל טענה בכתב התביעה, ולפרט את עמדתו. לכתב ההגנה והתביעה בתביעות קטנות רצוי לצרף את כל הנספחים והמסמכים אשר הצדדים מבקשים להסתמך עליהם.
 • לכתב התביעה בתביעות קטנות ניתן לצרף כמה תובעים וכמה נתבעים, כל עוד עסקינן בעניין אחד דומה ומשותף.
 • רצוי שכתב התביעה וכתב ההגנה בתביעות קטנות יחולקו לסעיפים ממוספרים, אשר יפרטו כדבעי ובאופן קצר וברור את הטענות, תוך הפניה לנספחים רלבנטיים, גם אותם רצוי למספר, למען הסדר הטוב.
 • עורך דין תביעות קטנות עודד פרץ מציין כי אין כל טעם להביא לתביעות קטנות עניינים מסובכים מדי, או כאלו שדורשים עדין או ראיות רבות, שכן צפוי כי בית המשפט לתביעות קטנות יבחר שלא לטפל בעניין, ויעבירו לבית משפט השלום. ברגע שהועבר העניין לבית משפט השלום, מומלץ לפנות לעורך דין ליטיגציה וייצוג בבתי משפט עודד פרץ על מנת לקבל ייצוג משפטי שוטף וכולל.
 • ביום הדיון, יש להביא לבית המשפט לתביעות קטנות את כל העדים אשר בכוונת התובע או הנתבע להיעזר בהם.
 • בתביעות שהן עד לסך המקסימלי המתאפשר בבית המשפט לתביעות קטנות, התובע רשאי לבחור האם להגיש את תביעתו בבית משפט לתביעות קטנות או בבית משפט השלום. לכל בחירה יש את היתרונות ואת החסרונות שלה.
 • יודגש שוב כי אם הסכסוך מורכב מדי, הרי שבית המשפט לתביעות קטנות יעבירו ממילא לבית משפט השלום, וזאת חרף התנגדותם של הצדדים לתביעה הקטנה.
 • בית המשפט לתביעות קטנות מוסמך לפסוק לתובע הזוכה בתביעה את אגרת בית המשפט ששילם בחזרה, וכן הוצאות בסיסיות בגין אובדן זמן והפסד ימי עבודה.
 • פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות ניתן להוצאה לפועל בדיוק באותו אופן כמו פסק דין מבית משפט השלום או מערכאה אחרת. אין נפקא מינה בעניין זה.

ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות:

ניתן להגיש ערעור על פסק דין שניתן ע"י בית המשפט לתביעות קטנות. את הערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות יש להגיש לבית המשפט המחוזי, ולא לבית משפט השלום. עורך דין עודד פרץ ממליץ בכל לשון שלא לנסות ולערער על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות ללא ליווי צמוד של עורך דין. להבדיל מבתי המשפט לתביעות קטנות, בתי המשפט האזרחיים הרגילים "מענישים" בפסיקת הוצאות בגין טעויות שנעשות, אפילו אם מדובר בטעויות טכניות שנעשו שלא במכוון. ההליך המשפטי הינו הליך שמיועד לעורכי דין מומחים, ותובע פרטי שסומך על יכולותיו המשפטיות, עלול למצוא עצמו עם פסיקת הוצאות כבדה כנגדו, ושכרו כולו ייצא בהפסדו בלבד. העדר הפורמליות בבית המשפט לתביעות קטנות, והעובדה שבית המשפט לתביעות קטנות אינו מחויב בתקנות סדר הדין האזרחי, אין משמעותו כי בית המשפט לתביעות קטנות יכול לעשות ככל העולה על רוחו, שכן בית המשפט לתביעות קטנות כפוף לדין, לחקיקה, ולפסיקה שיצאה מאת ערכאות בתי המשפט המחוזי והעליון המחייבות את בית המשפט לתביעות קטנות.

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976:

2. מקום השיפוט בתביעות קטנות

תביעה קטנה תוגש לבית המשפט לתביעות קטנות שבאזור שיפוטו אחד מאלה: מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, מקום יצירת ההתחייבות, המקום שנועד לקיום ההתחייבות, מקום המסירה של הנכס, מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. עורך דין אזרחי עודד פרץ מדגיש במיוחד את האמור בסעיף לפיו הנ"ל יחול "על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין", קרי רק בבית המשפט לתביעות קטנות לא ינתן תוקף לסעיף הסכמי לפיו הצדדים התחייבו להביא סכסוך ביניהם, ככל שיתגלע, לבית משפט באיזור מסוים. התקנה נועדה להקל על התובע בבית המשפט לתביעות קטנות, על מנת שלא יצטרך לכתת רגליו לבית משפט באיזור מרוחק.

4. הזמנה לדין בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה - אם הגיש כתב הגנה כאמור. כתב הגנה לתביעה שכנגד יש להגיש תוך 7 ימים בלבד.

6. אגרות לא ייזקק בית המשפט לתביעות קטנות לכל תביעה אלא אם שולמה בעדה עם הגשתה אגרה של 1 % משווי התביעה, שלא תפחת בשום מקרה מ-50 שקלים תוך עיגול כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים.

7. עתקים של כתבי טענות והמצאתם כתבי הטענות יוגשו לבית המשפט לתביעות קטנות במספר עתקים מספיק בשביל בית המשפט ושאר בעלי הדין. פקיד בית המשפט יגרום להמצאתם לנמענים.

8. בקשות בקשה של בעל דין בתביעות קטנות לפי תקנות אלה יכול שתהיה בעל פה בעת הדיון, והיא תהיה בכתב אם הוגשה שלא בפני בעל הדין שכנגד.

9. סמכות בית המשפט לתביעות קטנות

לבית המשפט לתביעות קטנות יהיו הסמכויות הנתונות לבית משפט השלום בענינים שבסדר דין או שבנוהג, לרבות תשלום שכר בטלה לעדים; אולם רשאי בית המשפט לתביעות קטנות שלא להשתמש בסמכות מסמכויות אלא אם נראה לו הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה.

10. נתבע שלא הגיש כתב הגנה נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט לתביעות קטנות פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית המשפט לתביעות קטנות, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור.

11. אי התייצבות למשפט נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי הדין לא התייצב - תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב - יתן בית המשפט לתביעות קטנות פסק דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית המשפט לתביעות קטנות על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב - תידחה התביעה;

12. ביטול החלטה שלא לפני בעל דין ניתנה החלטה שלא בפני בעל דין והגיש בעל דין בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לתביעות קטנות, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שיראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים אחרים;

13. סדר הדיון

בית המשפט לתביעות קטנות יקבע את סדר הבאת הראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו.

14. פרוטוקול בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון.

15. פסק דין בתום הדיון בתביעה הקטנה יתן בית המשפט לתביעות קטנות את פסק הדין, אולם הוא יהיה רשאי לדחות את מתן פסק הדין לתקופה שלא תעלה על 7 ימים. פסק הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית.

16. ערעור המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא לפני בעל דין, הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה. ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור.

בית המשפט לתביעות קטנות מנמק את החלטותיו באופן תמציתי.

עורך דין תביעות קטנות עודד פרץ מדגיש כי כאשר ניתן פסק דין בבית משפט לתביעות קטנות בשל כך שצד כלשהו לא התייצב או כאשר הנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך 14 ימים, הצד המפסיד יצטרך להוכיח את הסיבות למחדלו, ובנוסף כי יש לו סיכויי הגנה סבירים להצליח בתביעתו. בבית המשפט לתביעות קטנות אין זכות ערעור אלא ביחס לפסק הדין הסופי בלבד, או במסגרת ערעור על פסק הדין הסופי, או ביחס להחלטה בדבר פסק דין שניתן במעמד צד אחד, קרי בהעדר כתב הגנה או בשל אי התייצבות לדיון. שלילה חלקית של זכות הערעור בנסיבות הינה חוקתית ומוצדקת, לאור מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות לפתור סכסוכים פשוטים במהירות. מתן זכות ערעור על כל החלטת ביניים תפגע בצורך זה. כן מדגיש עו"ד תביעות קטנות עודד פרץ כי בבית משפט לתביעות קטנות אין כל תחולה לסעיף בהסכם בין הצדדים לפיו רק בית משפט באיזור מסוים מוסמך לדון בתביעה.

האם כדאי לעו"ד, המשמש בכובע כתובע פוטנציאלי, בעצמו, בשמו שלו, ולא כעו"ד מייצג, לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות או בבית משפט השלום ?

היתרונות בפנייתו של עורך דין לבית המשפט לתביעות קטנות :
 • לעורך הדין יהא יתרון דיוני כלשהו על יריבו הנתבע, שכן עורך הדין בקיא בדין. ואולם, גם יתרון דיוני לכאורי זה יש לסייג, היות וסדרי הדין לא חלים בבית המשפט לתביעות קטנות.
 • בנוסף, צפוי כי בית המשפט ימנע מלחייב את הנתבע בהוצאות בגין כל טעות משפטית, וימחל לו, שכן מדובר בהליך בלתי רישמי ובלתי פורמלי של תביעות קטנות.
 • הליך התביעות הקטנות הינו הליך מהיר יחסית, וכי אגרת בית המשפט בתביעות קטנות, כאחוז מהסך הנתבע, יותר זולה מאגרת בית המשפט המשולמת בבית משפט השלום, כשניים וחצי אחוזים מהסך הנתבע.
החסרון בפנייתו של עורך דין לבית המשפט לתביעות קטנות הינו בכך שבד"כ בית המשפט לתביעות קטנות לא יפסוק לעו"ד המיצג את עצמו שכר טרחת עורך דין על פי תקנה 516 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי על פיה עורך דין הטוען לעצמו זכאי לשכר טרחת עורך דין כאילו העסיק עורך דין לטעון בשבילו. משכך, אם מדובר בתביעה קטנה על סכום קטן במיוחד, עלול לצאת עורך הדין כאשר שכרו בהפסדו, שכן ייתכן כי זמנו יקר יותר מן הסעד הנתבע, אפילו אם יזכה בו.

חסרון נוסף הינו שבבית משפט לתביעות קטנות לא ניתן לערער על החלטות ביניים, אלא רק במסגרת ערעור על פסק הדין כולו. רע"א 292/93 סרבוז נגד ע. אופק. ע"א 596/84 קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נגד גל ואח'.

עורך דין תביעות קטנות עודד פרץ סבור כי המגבלה על זכות הערעור בבית המשפט לתביעות קטנות הינה סבירה ומידתית בנסיבות, ומתן רשות ערעור על כל החלטת ביניים, תגרום לעיכוב ההליכים, לסרבולם, לייקורם, ובכך תסכל את עצם הרציונל אשר בהקמת בתי משפט לתביעות קטנות, כפי שצוין בפסק הדין רע"א 5711/08 רשל פרטוק נגד סול טורג'מן בע"מ.

המגבלה על זכות העירעור ממילא אינה גדולה, שכן כל שנאסר הינו עירעור על כל החלטת ביניים בנפרד, בפני עצמה, ובמהלך ניהול התביעה הקטנה. זכות הערעור במסגרת פסק הדין כולו עדיין נותרה בעינה, ולפיכך קיימת ביקורת שיפוטית על החלטותיו של בית המשפט לתביעות קטנות. גם במסגרת הדין הפלילי אין לערער על החלטות ביניים, אלא במסגרת ערעור על פסק הדין כולו. אם בדין הפלילי, העוסק בדיני נפשות, זהו המצב, היא הנותנת שהדבר ראוי גם בבית המשפט לתביעות קטנות, העוסק בתביעות אזרחיות פשוטות ועל סכומים נמוכים יחסית. רע"א 292/93 אריה סרבוז ואח' נגד ע. אופק בע"מ. אמנם בית המשפט לתביעות קטנות אינו כפוף בסדרי הדין והראיות, אך הוא כן בהכרח כפוף לדין המהותי, קרי לחקיקה, ובהכרח כפוף לפסיקה ולהלכה שיצאה מאת בתי משפט בדרגה גבוהה ממנו, קרי בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון. סעיף 20 לחוק יסוד: השפיטה קובע כי הלכה של בית משפט תנחה בתי משפט בדרגה נמוכה יותר, ואילו הלכות של בית המשפט העליון מחייבות את כל בתי המשפט.

עצם העובדה שבית המשפט לתביעות קטנות הינו בית משפט במדרג הנמוך ביותר אין משמעה שהוא פורום חוץ שיפוטי או לבר שיפוטי, אשר אינו כפוף לדבר ורשאי לעשות ככל העולה על רוחו. רע"א 292/93 אריה סרבוז ואח' נגד ע. אופק בע"מ. בית המשפט לתביעות קטנות אינו המצאה ישראלית, והמחוקק הישראלי אימצה מארצות הברית, שם הקונספט של בית המשפט לתביעות קטנות נחל הצלחה כבירה, והפחית מהעומס על בתי המשפט הרגילים. משרד עורכי דין יצוג בבית משפט עודד פרץ עורך כתבי תביעה והגנה בעבור תובעים ונתבעים בבית המשפט לתביעות קטנות, ומעניק יעוץ וליווי משפטי, גם כאשר לא מונה, מסיבה כזו או אחרת, לצורך התייצבות לדיונים בית המשפט לתביעות קטנות. אין שום הוראה ביחס לבית המשפט לתביעות קטנות אשר אוסרת על תובע או נתבע להסתייע בעורך דין לצורך כתיבת כתב התביעה, כתב ההגנה, או לצורך יעוץ משפטי, אדרבא כזה מאחורי הקלעים.

בעל דין בתביעות קטנות המתעקש לנסות להיות מיוצג ע"י עורך דין בתביעות קטנות צריך להגיש לבית המשפט לתביעות קטנות בקשה מנומקת להיתר ייצוג על ידי עורך דין בבית המשפט לתביעות קטנות.

ישנם מצבים בהם ממליץ עורך דין לתביעות קטנות עודד פרץ כי הלקוח ישלם אך ורק בגין הכנת כתב התביעה ואז יתייצב לדיון לבדו, וזאת על מנת לחסוך בעלויות. כל מיקרה לגופו.

בית המשפט לתביעות קטנות אינו מיועד לתביעות משפטיות מורכבות ומסובכות.

אין באמור לעיל משום יעוץ מחייב מטעם עורך דין תביעות קטנות עודד פרץ.

הערעור מבית המשפט לתביעות קטנות הוא היישר לבית המשפט המחוזי.

משרד עו"ד תביעות קטנות עודד פרץ מצוי בקרית השרון בנתניה.

כל הזכויות שמורות לעורך דין ליטיגציה עודד פרץ ושות'.
 
 


נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
phone6, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

 

בני וו. רייך 21, נתניה
 
טל' רב-קווי: 052-3266589
 
פקס למייל: 5273133 -77 -153
 
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com
 
 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה

נשמח לעמוד לשירותכם:

location, location, map, marker, pin
phone, phone, contact, telephone, support, call
print, print, printer
bubble13, bubble, comment, chat, talk

בני וו. רייך 21, נתניה
טל' רב-קווי: 052-3266589
פקס למייל: 5273133 -77 -153
דוא"ל: odedperetzadv@gmail.com

 עורך דין לשון הרע  |  עורך דין מקרקעין  |  עורך דין ליטיגציה